www.witnica.pl | Pomoc | Rejestr zmian | AdministracjaJesteś tutaj: www.bip.witnica.pl:


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

INFORMACJE O GMINIE
ORGANY GMINY
WŁASNE AKTY PRAWNE
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
REDAKCJA
 


Oferty Pracy
Wizyt:
3092473


06-01-2006 00:00
Przepisy regulujące pracę MDK w Witnicy:

a)Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123 ze zmianami)

b)Statut (dokument znajduje się w UMiG)

c)Praca w MDK odbywa się zgodnie z regulaminem organizacyjnym, a odpowiednie do niego załączniki określają tok pracy oraz zakresy czynności dla poszczególnych pracowników, odpowiednio do pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk.

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 1997r. nr 110, poz. 721 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. nr 106, poz. 668).

Regulamin przyznawania nagród określa sposoby ich przyznawania za osiągnięcia w pracy zawodowej (finansowe i merytoryczne)

d)Struktura organizacyjna.

MDK zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Dyrektor wykonuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem oraz zakresem obowiązków i upoważnień nadanych mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, który go zatrudnia na okres 4 lat, a jego wyłonienie następuje w postępowaniu konkursowym.

Dyrektor zatrudnia zastępcę dyrektora po zaopiniowaniu kandydatury przez Burmistrza. Zastępca dyrektora MDK wykonuje wszystkie zadania dyrektora w czasie jego nieobecności oraz nadzoruje działalność placówki w zakresie upoważnień i zakresu obowiązków nadanych mu przez dyrektora.

Dyrektor organizuje pracę MDK:

- ustala obowiązki i zakresy czynności poszczególnych pracowników

- ustala program działania i plan pracy

- ustala plan finansowy

- kieruje bieżącą działalnością statutową i organizacyjną

- zatrudnia i zwalnia pracowników

- ustala regulamin pracy MDK

- występuje o dotacje na realizacje zadań i pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł

- określa, które działania MDK zostaną wykonane nieodpłatnie, a które będą realizowane odpłatnie

- upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych mieszczących się w ramach zwykłego zarządu

- w sprawach przekraczających zwykły zarząd dyrektor może działać jedynie na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw przez Burmistrza

- w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw dyrektor może pisemnie upoważnić pracowników MDK do dokonywania czynności prawnych

- w zależności od potrzeb w MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi

- w miarę potrzeb środowiska, w MDK mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością statutową

Nadzór administracyjno-finansowy nad MDK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Witnica. Do czynności kontrolnych prowadzonych w MDK mają zastosowanie przepisy statutu Gminy dotyczące kontroli.

Gospodarkę finansową i zarządzanie majątkiem określają paragrafy od §18 do §22 w rozdziale V Statutu Miejskiego Domu Kultury w Witnicy.

e)Regulamin Świetlic Wiejskich (dołączony w informacjach o Żółtym Pałacyku)autor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 3609
Rejestr zmian
 

06-01-2006 00:00
Informacje o funkcjonowaniu MDK

Opis majątku MDK.

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 970m2 znajduje się w Witnicy przy ulicy Gorzowskiej 22. Zespół budynków składa się z:

- budynek główny (30,6 x 12,6 m, podpiwniczony)

- przybudówka 1

- przybudówka 2

- sala widowiskowa (270m2)

- scena (40m2)

- garderoby

- magazyn

- WC

- łącznik

Budynek powstał przed 1945r., najprawdopodobniej w 1910r. Parter budynku w części lewej zajmuje tzw. mała galeria MDK oraz szatnia. W części prawej znajdują się dwa pomieszczenia oraz zaplecze kuchenne. Część parterową, pomiędzy budyniem głównym a salą widowiskową, zajmuje łącznik komunikacyjny oraz pomieszczenie biurowe. Prawa przybudówka to dwa pomieszczenia biurowe oraz trzy pomieszczenia gospodarczo-biurowe. Poddasze w części lewej zajmują pomieszczenia sekcji plastycznej. Prawą część poddasza zajmuje pomieszczenie sekcji muzycznej.

Sala widowiskowa jest za budyniem głównym, posiada przybudówki, tj. scenę i garderoby, WC i magazynek. To budynek murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym (180).

Cały obiekt w latach 1995-1997 przeszedł remont kapitalny. Wymieniono pokrycie dachowe nad budynkiem głównym i salą widowiskową. Wykonano nowe ujście kanalizacyjne i elektryczne, a także gazowe. Zmieniono cały system grzewczy z pieca węglowego na gazowy. Budynek osuszono i otynkowano. Wybudowano też nowe toalety.

Teraz obiekt spełnia wszystkie wymagane normy.

Salę widowiskową wyposażono w system nagłaśniający i oświetleniowy.

Na majątek ruchomy składa się wyposażenie poszczególnych gabinetów, pracowni plastycznej i muzycznej (sprzęt muzyczny, instrumenty i nagłośnienie), pomieszczeń biurowych (meble, komputery, RTV, itp.)

Ponadto w skład MDK wchodzą:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Kamieniu Małym – nieruchomość o powierzchni 450m2, składająca się z sali widowiskowej ze sceną, pomieszczenia filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, pomieszczenia gospodarczego, WC oraz klubokawiarni.

- Żółty Pałacyk – zabytkowy obiekt, bardzo starannie odrestaurowany w 1999 roku; znajduje się w nim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Pałac Ślubów, mała sala koncertowa; w trzech salach znajduje się Regionalna Izba Pamięci, a na piętrze kilka pomieszczeń administracyjnych oraz toalety.

(więcej w opracowaniu p. G. Aloksy nt. Żółtego Pałacyku)autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-01-2006 13:06 przez
czytany: 3607
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd