www.witnica.pl | Pomoc | Rejestr zmian | AdministracjaJesteś tutaj: www.bip.witnica.pl:


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

INFORMACJE O GMINIE
ORGANY GMINY
WŁASNE AKTY PRAWNE
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
REDAKCJA
 


Oferty Pracy
Wizyt:
3138756
17-11-2005 00:00
Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005

Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005

Rady Miejskiej w Witnicy

z dnia 27 października 2005r.


w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Witnica nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Witnica

na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591z póź. zmianami), uchwala się:


REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Miejska przekazuje poszczególnym sołectwom do dysponowania poniżej wymienione nieruchomości:

1) Białcz nr ewidencyjny działki 274,

2) Białczyk nr ewidencyjny działki 804/1,

3) Kamień Mały nr ewidencyjny działki 69/1,

4) Kamień Wielki nr ewidencyjny działki 273/1,

5) Mosina nr ewidencyjny działki 76,

6) Mościce nr ewidencyjny działki 93/2 i 93/3,

7) Nowiny Wielkie nr ewidencyjny działki 123/5 i 123/1,

8) Oksza nr ewidencyjny działki 15/7,

9) Pyrzany nr ewidencyjny działki 274,

10) Sosny nr ewidencyjny działki 151/32,

11) Stare Dzieduszyce nr ewidencyjny działki 31,

12) Świerkocin nr ewidencyjny działki 171/1.

2. Przekazanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez sołtysa i upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu.

3. Nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 przekazane są z przeznaczeniem na lokale świetlic wiejskich.

§ 2. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 2, działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,

2) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,

3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej.

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą działać wiejskie świetlice środowiskowe oraz świetlice socjoterapeutyczne, o których mowa w Rozdziale III niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Uchwala się Regulamin Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Witnica.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa:

1) zadania wiejskich świetlic środowiskowych oraz świetlic socjoterapeutycznych,

2) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich;

3) zasady finansowania wiejskich świetlic środowiskowych.


Rozdział II

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Witnica.

§ 4. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 2, stanowią własność Gminy Witnica, która ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:

1) remontów i modernizacji,

2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

3) odbioru ścieków i śmieci.

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym mowa w § 5 ust. 3, o majątku świetlicy decyzje Rada Miejska lub Burmistrz, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały.

3. W zakresie organizacji działalności świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają.

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie określa kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.

3. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który:

1) odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy na wesela i inne uroczystości okolicznościowe;

2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa;

3) administruje nieruchomością, w której znajduje się świetlica;

4) współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 4 ust. 1.

4. Sołtys składa na zebraniu wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie z działalności, o której mowa w ust. 3.

5. Sołtys zobowiązany jest do współpracy z gospodarzem świetlicy środowiskowej lub pracownikami świetlicy socjoterapeutycznej, jeżeli takie działają w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej oraz do współpracy z Miejskim Domem Kultury w Witnicy.

6. Zebranie wiejskie, w formie uchwały, może powierzyć zarząd nad świetlicą wiejską, o którym mowa w § 5 ust. 3, gospodarzowi wiejskiej świetlicy środowiskowej, działającej w pomieszczeniach tej świetlicy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 funkcje sołtysa opisane w niniejszym rozdziale przejmuje gospodarz wiejskiej świetlicy środowiskowej.

§ 6. 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 5 ust.3 pkt. 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego.

2. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa lub socjoterapeutyczna, sołtys wsi może wynająć lub udostępnić pomieszczenia świetlicy osobom trzecim, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z gospodarzem świetlicy środowiskowej lub pracownikiem świetlicy socjoterapeutycznej.

§ 7. 1. Wynajęcie świetlicy na cele, o których mowa w § 5 ust 3 pkt. 1 jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej,

2) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica,

3) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,

4) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty a także ewentualną kaucję.

2. Wysokość stawki za najem poszczególnych świetlic wiejskich określona jest przez zebranie wiejskie, w formie pisemnej uchwały.

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2, wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów, z których korzystał, wg wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów.

4. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód Gminy i muszą być pobrane przez sołtysa i przelane na konto Gminy nie później niż w 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy.

5. Dochody Gminy uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich przekazywane są na konta sołectw, na terenie których są położone te świetlice.

6. Sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy na cele określone w §5 ust. 3 pkt 1 i 2. Odmowa musi być poparta pisemnym uzasadnieniem.

§ 8. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego podania o wynajęcie świetlicy.

§ 9. Wszelką dokumentację związaną z zarządzaniem świetlicą wiejską w ramach działań opisanych w § 5, 6, 7, 8 gromadzi, przechowuje a następnie przekazuje do archiwizacji Kierownikowi Wydziału Kultury Oświaty i Sportu, sołtys wsi.

2. Przekazanie dokumentów za rok miniony, o którym mowa w ust. 1 następuje do 30 kwietnia .

Rozdział III

Wiejskie świetlice środowiskowe oraz świetlice socjoterapeutyczne.

§ 10. 1.Świetlice wiejskie mogą być uruchamiane z inicjatywy zebrania wiejskiego.

2. Jednostką upoważnioną do faktycznego uruchomienia świetlicy środowiskowej jest Miejski Dom Kultury, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

3. Określa się następujące cele działania świetlic środowiskowych:

1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich,

2) promowanie sportu masowego,

3) organizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży,

4) popularyzacja działalności artystycznej, w tym chórów, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form amatorskiego ruchu kulturalnego,

4. Wiejskie świetlice środowiskowe mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich lub gminnych placówek oświatowych, działających na terenie poszczególnych sołectw.

5. Zasady finansowania wiejskich świetlic środowiskowych określone są w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Merytoryczny nadzór na działalnością wiejskich świetlic środowiskowych sprawuje Miejski Dom Kultury w Witnicy.

2. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje gospodarz świetlicy zatrudniony przez Miejski Dom Kultury w Witnicy.

3. Sposób organizacji świetlicy i szczegółowe zasady jej działania określa regulamin organizacyjny wiejskiej świetlicy środowiskowej, opracowany oddzielnie dla każdej świetlicy przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

4. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury przydziela zakres obowiązków gospodarzowi świetlicy oraz pełni rolę jego pracodawcy, w myśl przepisów prawa pracy.

§ 12. 1. Gospodarz świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością lokalną sołectwa, na terenie którego działa świetlica.

2. Roczny plan pracy świetlicy opracowywany jest z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa.

3. W zakresie realizowanej działalności gospodarz świetlicy prowadzi niezbędną dokumentację, która jest nadzorowana przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Witnicy.

4. Gospodarz świetlicy składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności finansowej i merytorycznej w minionym roku. Sprawozdanie musi być złożone w terminie do 28 lutego.

5. W zakresie działalności finansowej gospodarz świetlicy podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Sołectwa oraz dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury.

§ 13. 1. W oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich lub gminnych placówek oświatowych mogą być uruchamiane świetlice socjoterapeutyczne.

2.Działalność świetlic socjoterapeutycznych adresowana jest do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznych, pochodzącej z rodzin ubogich, posiadającej problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne.

3. Zasady tworzenia i działalności świetlic socjoterapeutycznych, sposób zatrudniania pracowników w tych świetlicach oraz zasady ich finansowania, określone są w odrębnych przepisach.

Rozdział IV

Finansowanie świetlic wiejskich.

§ 14. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 1 finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

§ 15. 1. Finansowanie działalności wiejskich świetlic środowiskowych odbywa się w następujący sposób:

1) koszty związane z bieżącą działalnością każdej świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu sołectwa lub sołectw objętych działalnością tej świetlicy; przy czym koszty te obejmują w szczególności:

a) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. artykuły papiernicze,

b) zakupy usług obcych,

c) koszty organizacji imprez i uroczystości,

d) zakupy wyposażenia świetlic,

e) inne wydatki związane z działalnością świetlicy;

2. Koszt zatrudnienia gospodarza świetlicy ponosi Miejski Dom Kultury w Witnicy.

§ 16. Szczegółowe zasady finansowania wiejskich świetlic środowiskowych określone są w Uchwale Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXXVI/212/05 z dnia 27 października 2005r. w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Witnica.

§ 17. 1. Wydatki świetlic środowiskowych, o których mowa w § 15, ust. 1 od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do 28 lutego 2006r. finansowane są z budżetu Gminy, w wysokości 200 zł miesięcznie na każdą świetlicę.

2. Od 1 marca 2006r. wydatki, o których mowa w § 15, ust. 1 realizowane są w ramach budżetu sołectwa.

§ 18. Obsługę księgową wiejskich świetlic środowiskowych, w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 1, § 7 ust. 4 i 5 i § 15 ust. 1, w ramach obsługi poszczególnych sołectw, prowadzi Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska dwn_20051117095611.docautor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 5776  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

UCHWAŁA Nr XXXIX / 227 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXIX / 228 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXIX/229/2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIX / 230 / 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIX / 231 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII/217/2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII / 218 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII / 219 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII / 220 / 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII / 221 / 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII / 222 / 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/223/2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII/224/2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVIII/225/2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/226/05  więcej >


Uchwała Nr XXXVI/212/2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005


UCHWAŁA Nr XXXVI/ 214/05  więcej >


Uchwała Nr XXXVI / 215 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXVI/216/2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/203/05  więcej >


Uchwała Nr XXXIV/204/05  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIV/205/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/206/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIV/207/05  więcej >


Uchwała Nr XXXIV/208/05  więcej >


Uchwała Nr XXXIV/209/2005  więcej >


Uchwała Nr XXXIV / 210 / 2005  więcej >


A P E L Nr XXXIV/211/2005  więcej >


UCHWAŁA NR / 200 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXIII / 201 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXIII / 202 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXI / 190/ 2005  więcej >


Uchwaxa Nr XXXII/191/05  więcej >


Uchwała Nr XXXII/ 192/05  więcej >


Uchwała Nr XXXII / 193/ 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXII / 194 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXII / 195 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXII/ 196/ 2005  więcej >


Uchwała nr XXXII/197 / 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXII/ 198/ 2005  więcej >


Uchwała Nr XXXII/ 199/ 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/183/05  więcej >


Uchwała Nr XXX/184/05  więcej >


Uchwała Nr XXX/185/05  więcej >


Uchwała Nr XXX/186/05  więcej >


Uchwała Nr XXX /187/ 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/179/2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/ 180/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXIX /181/ 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX /182/ 2005  więcej >


Uchwała nr XXVIII/178/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/166/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/167/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/168/05  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/169/ 05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/170/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIII / 171/ 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/ 172/2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/173/05  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/174/ 05  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/175/ 05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/176/05  więcej >


Uchwała Nr XXVII / 177 / 2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI / 149 /2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI/ 150 /2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/ 151 /2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/ 152 /2005  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI/156/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/ 153 /2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/155/05  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/157/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/158/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/159/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/160/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/161/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/162/05  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI /163/ 05  więcej >


U C H W A Ł A NR XXVI/164/2005  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/ 165/05  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/154/05  więcej >

Zgłoś błąd